Reserveer Aanbieden fren

Wettelijke vermeldingen en algemene gebruiksvoorwaarden van de website van Restaurant Atomium en de Delicium58 catering service.

Informatie over het bedrijf

Delicium58 srl
Place de l’Atomium 2 – 1020 Bruxelles
Tél : +32 (0)2 479 58 50
info@delicium58.be
BTW nummer : BE 0736.531.490
Wettelijke vertegenwoordiger : Nigor Berisha

De website www.atomiumrestaurant.be wordt bewerkt door :

Delicium58 srl

Intellectueel eigendom

De website www.atomiumrestaurant.be wordt beheerd door Delicium58 srl. De presentatie en elk van de elementen worden beschermd door de Belgische wetgeving inzake intellectuele eigendom, en behoren toe aan Delicium58 srl of zijn het voorwerp van een gebruiksvergunning.

Bij wijze van uitzondering zijn bepaalde inhouden (teksten, afbeeldingen) het eigendom van hun respectieve auteurs. Geen enkel element, zoals – zonder beperking – productfoto’s en redactionele inhoud, mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, vervormd, verzonden of gedistribueerd op welke wijze dan ook, in welk medium dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Delicium58 srl, behalve voor strikt gebruik voor persdoeleinden en onder voorbehoud van naleving van de intellectuele eigendomsrechten en alle andere eigendomsrechten genoten door Delicium58 srl.

Delicium58 srl behoudt zich het recht voor om elke daad van namaak, oneerlijke concurrentie, en elke inbreuk op haar eigendomsrechten te vervolgen.

Beschikbaarheid van de website

Het is technisch onmogelijk om een site te leveren die vrij is van alle gebreken en Delicium58 srl kan zich hiertoe niet verbinden; dat gebreken kunnen leiden tot de tijdelijke onbeschikbaarheid van de site; en dat de werking van de site kan worden beïnvloed door gebeurtenissen en/of elementen die Delicium58 srl niet onder controle heeft, zoals bijvoorbeeld de transmissie- en communicatiemiddelen tussen u en de site, of tussen de site en andere netwerken, enz.

Delicium58 srl en/of haar leveranciers kunnen altijd de site geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, wijzigen of onderbreken.

Persoonlijke gegevens en andere informatie

Om beter aan uw verwachtingen te beantwoorden, bij het raadplegen van deze site, kunnen wij informatie over u verzamelen die aan geautomatiseerde verwerking kan worden onderworpen.

Deze persoonlijke informatie, verzameld in het kader van deze site, is verplicht voor de verwerking van uw verzoek. Ze is bestemd, evenals de informatie die later zal worden verzameld, voor Delicium58 srl die, bij gebrek aan verzet van uw kant om legitieme redenen, met uitdrukkelijke toestemming gemachtigd is om ze te bewaren in een geautomatiseerd geheugen, om ze te gebruiken, alsook om ze voor dezelfde doeleinden mee te delen aan de rechtspersonen van haar groep, aan haar makelaars en verzekeraars, of zelfs aan derden of aan onderaannemers voor beheersdoeleinden. Delicium58 srl zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden aan derden verstrekken.

De informatie zal alleen worden gebruikt om u zo efficiënt mogelijk te kunnen antwoorden. – Wij kunnen ook “cookies” op uw computer installeren. Een “cookie” registreert informatie met betrekking tot de navigatie van uw computer op onze site (de pagina’s die u hebt geraadpleegd, de datum en het tijdstip van de raadpleging…) die wij kunnen lezen tijdens uw volgende bezoeken.

Om de registratie van “cookies” te voorkomen, dient u uw browser op de juiste manier te configureren, afhankelijk van de gebruikte browser.

Inhoud van de website

Delicium58 srl stelt alles in het werk om de juistheid en actualisering van de, op deze site gepubliceerde informatie, te verzekeren, waarvan zij zich het recht voorbehoudt de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Zij kan echter niet instaan voor de volledigheid of de afwezigheid van wijziging door derden (inbraak, virus). Bovendien wijst Delicium58 srl alle verantwoordelijkheid af (direct of indirect) voor elke vertraging, fout of weglating in de inhoud van deze pagina’s en in het gebruik dat ervan kan worden gemaakt door wie dan ook, evenals voor elke onderbreking of onbeschikbaarheid van de dienst.

In dit opzicht kan Delicium58 srl niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, verliezen als gevolg van onderbreking van de dienstverlening, hogere kosten voor toegang en verwerking van informatie.

U stemt in met persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de informatie op deze site. De toegang tot de op deze site beschreven producten en diensten kan beperkt zijn tot bepaalde personen of geografische locaties.

Hyperlinks

Delicium58 srl is niet verantwoordelijk voor de hyperlinks naar andere sites, met name wat betreft de inhoud van deze sites. Delicium58 srl is niet verantwoordelijk voor de hyperlinks die naar deze site verwijzen en verbiedt elke persoon om een dergelijke link te plaatsen zonder zijn uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.

Links naar externe sites

De website van het Atomium Restaurant bevat soms links naar externe websites. Delicium58 srl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze sites of voor het beleid dat erop wordt toegepast (met name wat betreft de privacy).

Toepasselijke wetgeving

De website www.atomiumrestaurant.be is ontworpen in België en wordt gehost in België. De huidige wettelijke kennisgeving van de site is onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van een conflict zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.

Wijzigingen in de wettelijke mededeling

Delicium58 srl behoudt zich het recht voor om te wijzigen en bij te werken op elk gewenst moment de toegang tot de site, evenals de juridische kennisgeving van de site. Elke wijziging van de wettelijke kennisgeving van de site is van toepassing zodra deze verschijnt. Deze wijzigingen en updates zijn bindend voor de gebruiker, die daarom regelmatig deze rubriek moet raadplegen om de geldende wettelijke kennisgeving van de site te controleren.